شماره پروژه : 110

عنوان پروژه : ارزیابی تأثير گزارشگری مالی تحت وب بر اطلاعات حسابداری

تعداد صفحات : 119

شرح مختصر پروژه : این پروژه با عنوان ارزیابی تأثير گزارشگری مالی تحت وب بر اطلاعات حسابداری برای دانلود آماده شده است . منظور از گزارشگری تحت وب، استفاده از امكان مبادله اطلاعات مالی با طرف هاي ذينفع از طريق اينترنت است. روند پرشتاب دگرگوني هاي صورت گرفته در حوزه ي فن آوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه اينترنت، كليه ابعاد جوامع بشري را تحت تأثير قرار داده به گونه اي كه براي مثال در حوزه‌ي حسابداري؛ منجر به معرفي يك  روش نوين و انقلابي براي گزارشگري مالي شده است.اين روش نوين گزارشگري مالي در عصر جديد را گزارشگري مالي تحت وب گويند. با توجه به اهميت اين نوع گزارشگري كه مي تواند تأثير بسزايي بر تصميم گيري استفاده كنندگان از اطلاعات مالي داشته باشد،پژوهشگر سعی در ارزيابی تاثير اين نوع گزارشگری بر ويژگی های كيفي اطلاعات حسابداری دارد .

ساختار پروژه به این شرح می باشد: فصل اول: کليات پژوهش ،شامل بيان مسأله و علل برگزيدن موضوع پژوهش، اهميت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش و… مي باشد. فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش مي باشد.فصل سوم: روش شناسي پژوهش که اين فصل شامل معرفي جامعه آماري پژوهش، نمونه و روش نمونه گيري، تعيين ابزار اندازه گيري اطلاعات، تعيين روايي و پايايي پرسشنامه و آماره آزمون مي باشد.فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها که شامل اطلاعات جمعيت شناسي و آزمون فرض هاي آماري مي باشد. فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها که شامل نتيجه گيري براساس فرضيه هاي آماري و پيشنهادهاي كاربردي در راستاي پژوهش و پيشنهاد براي پژوهشهاي آتي مي باشد.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی