شماره پروژه : 116

عنوان پروژه : بررسی و ارزيابی قابليت اطمينان سيستم های قدرت

تعداد صفحات : 114

شرح مختصر پروژه : این پروژه با عنوان بررسی و ارزيابی قابليت اطمينان سيستم های قدرت برای دانلود آماده شده است .هدف ما از پروژه بررسی و ارزيابی قابليت اطمينان سيستم های قدرت این است كه بهبود روش هاي مناسب ارزيابي قابليت اطمينان جهت استفاده در سيستم قدرت را نشان دهيم و اهميت شاخص هاي قابليت اطمينان متعددي را كه مي تواند ارزيابي گردد توضيح دهيم.محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان براي يك دسته بخصوص اطلاعات و شرايط سيستم ممكن است. اين شاخص ها مي تواند به صورت مقادير مطلق يا نسبي قابليت اطمينان سيستم ديده شود.

شاخص هاي قابليت اطمينان سيستم قدرت مي تواند بوسيله روش هاي گوناگوني محاسبه شوند. دو روش اصلي، روش تحليلي و شبيه سازي مي باشند. بسياري از روش ها بر پايه روش تحليلي مي باشند و روش هاي شبيه سازي نقش كمتري در كاربردهاي مشخص دارند. روش هاي شبيه سازي شاخص هاي قابليت اطمينان را بوسيله شبيه سازي فرآيند واقعي و رفتار تصادفي سيستم برآورد مي كند.روش هاي فعلي ارزيابي قابليت اطمينان معمولاً مربوط به تشخيص كفايت مي شوند.

ارزيابي قابليت اطمينان، نيازمند داده هاي منطقي و قابل قبول است.سيستم هاي قدرت در دهه هاي اخير همواره در حال پيشرفت بوده اند. نخستين تأكيد آنها بر تامين يك منبع قابل اطمينان و اقتصادي انرژي الكتريكي براي مصرف كننده ها مي باشد.مسئله اساسي در برنامه ريزي سيستم، برآورد صحيح ظرفيت ذخيره مي باشد. مقدار بسيار كم آن، قطعي وسيع و مقدار بسيار زياد، گراني را به همراه دارد. نتيجه نامعلوم بودن قابليت اطمينان واقعي هر تاسيساتي، هدر رفتن بيشتر سرمايه است.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی