شماره پروژه : 82

عنوان پروژه : بررسی كيهانشناسي و تغيير نشانگان متريك

تعداد صفحات : 102

شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است به بررسی كيهانشناسي و تغيير نشانگان متريك پرداخته است.کيهانشناسی در واقع مطالعه ساختار بزرگ مقياس جهانی است که در فواصل ميليونها ميليون سال نوری گسترده شده است و مطالعه کيهانشناسی در واقع مطالعه ديناميکی و فيزيکی رفتار ميليونها ميليون کهکشانی است که اين جهان گسترده را پر کرده‌اند و بررسی تحول اين سيستم عظيم در طول ميليونها ميليون سال می‌باشد.می‌بايست به اين جهان بزرگ مقياس به عنوان يک کل و سيستمی فيزيکی نگريست که وظيفه ما شناخت قانونهای حاکم بر ديناميک آن است.

در اين پروژه مدلي مطرح شده است كه در آن در يك كيهانشناسي رابرستون- واكر با حضور ميدان نرده اي حقيقي خود برهم كنشي و متريك هاي تبهگن (كه در آن نشانگان متريك گذاري از اقليدسي به لورنتسي دارند) براي معادلات ميدان اينشتين حل هاي كاملاً هموار بدست مي آيد ضمناً تابع موج حاصل از معادلات ويلر- دويت براي هاميلتوني مدل ذكر شده در يك ابر فضاي خرد پيكهايي دارند كه بر مسيرهاي كلاسيكي منطبق مي باشند.

نيوتن در كتاب اصول كه حاصل و منتج از تمام رصدها، آزمون‌ها و تلاشهاي علمي اسلاف پيش از او بود، رياضيات پيچيده حركت و نظريه گرانشي‌اش را مطرح كرد و نشان داد كه قانونهاي حاكم بر ديناميك اجرام آسماني، همانهايي است كه كنش‌هاي جرمهاي كوچك زميني را توضيح مي‌دهد. از ديد او زمان مفهومي مطلق داشت و براي همه ناظرها يكسان. اما قانونهاي او، علي‌رغم ميل نيوتن، براي مكان مفهومي نسبي قائل مي‌شدند(قانون اول).مدل كيهانشناسي نيوتن كه براساس نظريه گرانشي او سازماندهي شده بود، شايد اولين مدل علمي در اين زمينه باشد. جهان در اين مدل، داراي توزيعي يكنواخت از ماده، در فضايي نامحدود اقليدسي، ايستا اما ناپايدار بود.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی