شماره پروژه : 53

عنوان پروژه : بررسی ساختار پایگاه داده و کاربرد آن در آزمایشگاه کنترل نیروگاه طوس

تعداد صفحات : 90

شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده با موضوع بررسی ساختار پایگاه داده و کاربرد آن در آزمایشگاه کنترل نیروگاه طوس می باشد.آزمایشگاه کنترل نیروگاه طوس وظـیفه تست ،تعمیر و نـگهداری از تجهیزات کنترلی بکار رفته در قسمت های مختلـف نیروگاه طوس را به عـهده دارد؛ دردوره تعـیرات اساسی واحد های نیروگاه این آزمایشگاه وظیفه بررسی و تنظیم این تجهیزات را بر اسـاس جـزوات مدونی کـه نحـوه تنظیـم هرتجهیز را مشخص نموده است بر عهده دارد.
نحـوه عمـلکرد بدیـن صـورت است که هر دستگاهی دارای کد خاصـی است که تنظیم آن در جزوه دستورالعمل با توجه به کد آن مشخص شده است؛ که فرد باید با توجه به کد دستگاه در جزوه نحوه تنظیم آن را بیابد و مـورد استفاد قرار بدهد. طبیعتاً این روش دستیابی به اطلاعات تجهیزات را در طـی مدت تعمیرات اساسی کـند می کند و متعاقباً روند تعمیرات اساسی را با مشکل مواجه می سازد.هدف از ایجاد بانک اطلاعات تجهیزات تسریع روند دسترسی به اطلاعات هر تجهیز می باشد.

فصل اول پروژه ساختار پایگاه داده و کاربرد آن در آزمایشگاه کنترل نیروگاه طوس به مقدمه ای از بانک اطلاعاتی و تاریخچه پایگاه داده پرداخته است.در فصل دوم به بررسی نیروگاه طوس و تجهیزات آزمایشگاه کنترل آن پرداخته و در فصل سوم نویسنده شرح تحلیل ساختار  پایگاه داده ؛ جداول و … را گرد آوری نموده است که در ادامه میتوانید آن را دانلود نمایید.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی