شماره پروژه : 42

عنوان پروژه : بررسی های حسابداری و شاخص های عملكرد حسابداری

تعداد صفحات : 183

شرح مختصر پروژه : اين تحقيق رويكرد داده های حسابداری يا به عبارت ديگر شاخص های عملكرد حسابداری را مدنظر قرار داده و وجود همبستگي اين شاخصها را با بازده سهام عادي بررسي مي‌كند و سپس پيوستگي (ارتباط) محتواي اطلاعاتي آن،‌ارزيابي مي‌شود در توانايي ارتباط با سود جامع، سود خالص، سود عملياتي و جريانهاي نقدي حاصل از عمليات جهت سنجش معياری براي عملكرد منعكس در بازده سهام، يا به عبارت ديگر كداميك از اين شاخصها توانايي سود را برای خلاصه عملكرد شركت بهبود مي‌بخشد و احياناً‌ سازمان بورس اوراق بهادار تهران نيز همچنان با استفاده و اتكاء به اطلاعات حسابداري نسبت به ارزيابي قيمت سهام و توجيه تغييرات قيمت اقدام نمانيد و در غير اين صورت شركتها مكلف باشند اطلاعات اضافي غير از اطلاعات حسابداري در اختيار استفاده كنندگان جهت تصميم گيری قرار دهند.

همانطور كه مي‌دانيم حسابداری يك سيستم پردازش اطلاعات است كه به منظور شناسايی، اندازه گيري و طبقه بندي رويدادهاي مالي مؤثر برسازمانها و واحدهاي تجاري متغير است و تغيير در ساختار سياسي، اجتماعي، اقتصادي محيط باعث تغيير در نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان از اطلاعات مالي مي‌شود. حسابداري نيز در واكنش به اين تغييرات جهت نيازهاي مختلف استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري ناگزير از تغيير مي‌باشد. نظر به اينكه يكي از محورهاي عمده مديريت عملكرد، ارزيابي عملكرد است.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی