شماره پروژه : 58

عنوان پروژه : بررسی تولید پراکنده و مدلسازی مناسب آن و ارايه روش پخش باری

تعداد صفحات : 95

شرح مختصر پروژه :  پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به بررسی تولید پراکنده و مدلسازی مناسب آن و ارايه روش پخش باری پرداخته است.در فصل اول و دوم پروژه انواع توليد پراكنده ، مشخصات عمومي هركدام ، مزايا و معايب آنها مورد بررسي قرار داده شده است. سپس با ارايه تعاريفي محدوده كاربرد توليد پراكنده معين شده. در ادامه به كاربردهاي مختلف توليد پراكنده اشاره و در ضمن به تقسيم بندی انواع توليد پراكنده براساس فاكتورهای متفاوتي پرداخته شده است. در نهايت موضوع تلفات در شبكه هاي توزيع را به همراه توليد پراكنده و بدون آن، به طور مختصر مورد بررسي قرار داده شده است.

در فصل سوم خصوصيات شبكه توزيعی كه در شبيه سازيهای انجام شده در اين پايان نامه مدل شده است بيان گرديده. سپس مساله بازآرايی، قيود حاكم بر آن و انواع مختلف بازآرايي با اهداف متفاوت بيان گرديد و در هر كدام به تفصيل موردي تابع هدفي مناسب پيشنهاد گرديده است، در پايان دو روش كارآمد و عمده را كه مي توان جهت انجام مساله بازآرايي، بوسيله روش الگوريتم ژنتيك پياده سازي كرد، بيان گرديد و نكات مهم و قابل توجه آنها بحث شده است.

در فصول جهارم و پنجم با بررسي اعمال روشهاي مختلف مانند الگوریتم ژنتیک، ميزان سرعت همگرايي هر روش بررسي شده. در ادامه با جايگذاري توليد پراكنده، به طور كلي تاثير توليد پراكنده به تنهايي، عمل بازآرايي به تنهايي و تاثير توام بازآرايي در حضور توليد پراكنده را بر تلفات شبیه سازی و بررسي گردیده است. در انتها هم با جايگذاري انواع مختلف توليد پراكنده با توليد يكسان و مكان يكسان در شبكه، انواع مختلف توليد پراكنده با هم مقايسه شده است.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی