شماره پروژه : 94

عنوان پروژه : بررسی اکولوژی ویروس ها

تعداد صفحات : 77

شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر به بررسی اکولوژی ویروس ها پرداخته شده است.درک و شناخت اکولوژی یک ویروس در یک  محصول در شناخت عوامل بیماری زا در گیاهان و کنترل بیماری ویروسی  بسیار حایز اهمیت است . همچنین در این پروژه اکولوژی ویروسها عوامل بیولوژیکی ،و خصوصیات ویروسها و گیاهان و پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها و میزان حرکت و انتشار آنها و شدت بیماری  و عوامل فیزیکی مثل بارندگی و باد و دمای هوا و خاک و اپیدمیولوژی و …. بررسی می شود .و بیان شده که عوامل متعددی مثل انتقال از طریق تخم یا غلظت بالا در میزبان ، سهولت انتقال مکانیکی و دامنه میزبانی وسیع  در گسترش یک ویروس می تواند تاثیر بگذارد .

همانند اغلب پارازیت‌های اجباری، عوامل اکولوژیکی عمده ای که باید در نظر گرفته شوند، بیشتر شامل همان روشهایی است که موجب انتشار ویروس از گیاهی به گیاه دیگر شده و نیز راه‌هایی است که سایر عوامل روی انتشار ویروس تأثیر می‌گذارند. بررسی نموداری، در وهله اول، ارتباط عواملی که توصیف خواهد شد را در یک چشم انداز اکولوژیکی، با اشاره به پیچیدگی تعامل‌های آنها، نشان خواهد داد. آنگاه مداخله و تعامل‌های کیفی عوامل اکولوژیکی را می‌توان بررسی نمود.
سپس با خلاصه ای در مورد چگونگی گسترش کمی آلودگی در گیاهان زراعی یامورد حمله قرار گرفتن آنها یا جمعیت‌های گیاهی دیگر دنبال خواهد شد. بیماری ویروسی در یکایک گیاهان و در جمعیت‌های گیاهی در نتیجه عکس العمل بین ویروس، میزبان و محیط ناشی می‌شود. ویروس‌ها به طور فزاینده در همه جا در هر گونه گیاهی از قارچ، جلبک‌ها و سرو‌ها گرفته تا تمامی انواع گیاهان دانه دار کشف یا ظاهر می‌شوند.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی