شماره پروژه : 75

عنوان پروژه : بررسی رابطه حساسیت کانتراست با افزایش سن

تعداد صفحات : 54

شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است به بررسی  رابطه حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی پرداخته است. هدف کلی از این پروژه بررسي تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن است و اهداف اختصاصي آن ، تعيين رابطه حساسيت کانتراست با جنس ، تعيين رابطه حساسيت کانتراست با عيوب انکساري اصلاح شده  و مقايسه حساسيت کانتراست چشم راست و چپ با دوچشمي است.

حساسیت کانتراست توانایی دیدن جزئیات در مراتب کم کانتراست را اندازه گیری می کند . اطلاعات بینایی به خصوص در مراتب کم کانتراست بسیار حائز اهمیت است. کانتراست با تفاوت در روشنایی میزان نور منعکس شده از دو سطح منطبق بر هم به وجود می آید .روش کار به این صورت است که از ميان 110 مراجعه کننده به کلينيک بينايي سنجي پس از توضيح کامل پروژه و گرفتن رضايت اطلاعات شامل : سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گرديد .

در مرحله بعد معاينات گرفتن ديد بدون عينک ، رفرکشن توسط رتينوسکوپ استاتيک ، بررسي ديد با اصلاح انجام شده و از ميان بيماراني که با اصلاح ، ديد کامل داشته اند تست حساسيت کانتراست پلي رابسون ابتدا تک چشمي و سپس دوچشمي در شرايط نوري گرفته شد و نتايج بررسي شد.در مطالعه ما ارتباط معني دار بين اندازه حساسيت کانتراست و افزايش سن ديده شد که اين همبستگي معکوس بود . دارد به طوري که هر چه سن افزايش مي يابد اندازه حساسيت کانتراست کاهش مي يابد ، همچنين مقدار حساسيت کانتراست دوچشمي بيشتر از تک چشمي مشاهده شد . در اين پروژه بين جنس ، عيوب انکساري اصلاح شده و مقدار حساسيت کانتراست با افزايش سن ارتباطي پيدا نشد .

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی