شماره پروژه : 80

عنوان پروژه : بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سيستم های توزيع شده

تعداد صفحات : 153

شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سيستم های توزيع شده پرداخته است. هدف از اين پروژه خوشه بندی کلاس های يک برنامه شی گرا جهت ايجاد حداكثر همروندي اجراي كد توزيعي برنامه ها و رسيدن به كمترين زمان اجرا تا حد امكان مي باشد. براي رسيدن به بيشترين همروندي و توزيع بهينه، بايد مكان مناسب هر يك از كلاسهاي برنامه در خوشه بندي گراف فراخواني آنها مشخص گردد. بعبارت ديگر كلاسهاي موجود در برنامه آنقدر بايد جابجا شوند كه كلاسهايي با حجم كاري زياد عوض اينكه در يك خوشه جمع شوند، در خوشه هاي مختلف ,توزيع شوند تا زمان اجراي كل برنامه توزيع شده كاهش يابد.

در اين پروژه روشی جدید برای توزيع اتوماتيک برنامه های ترتیبی با الگوریتم خوشه بندی کلاس های آن صورت می گيرد.تکنيک های الگوریتم خوشه بندی متنوعی تا کنون برای اين منظور استفاده شده است که پس از بررسی مزایا و معایب هر يک روش جدیدی برای خوشه بندی معرفی شده است. پس از خوشه بندی معماري طوري بازسازي ميشود كه حداكثر همروندي در اجراي قطعات توزيع شده ايجاد شود لذا در اين پروژه روشي براي بازسازي معماري سيستم هاي توزيعي علمي با ايجاد حداكثر همروندي در اجراي كد برنامه ها ارائه خواهد شد.

يک سيستم توزيع شده مجموعه ای از کامپيوتر های مستقل می باشند که برای انجام کارهای مختلف با يکديگر همکاری کرده و به صورت يک سيستم واحد و قدرتمند برای کاربران ديده می شوند. يک سيستم توزيع شده حداقل بايداهداف زير را برآورده کند: 1-به سادگی منابع موجود در شبکه را در اختيار کاربران قرار دهد.2 – کاربران نبايد از اين موضوع که منبع مورد استفاده آنها در کامپيوتر ديگری در شبکه قرار دارد مطلع شوند.(شفافيت) 3- سيستم توزيع شده بايد باز باشد. 4- سيستم توزيع شده بايد مقياس پذير باشد. با افزايش روزافزون نياز به توان پردازشی سريعتر، هيچ بستر محاسباتي منفرد، نمي تواند پاسخگوی اين نياز باشد بنابراين محيطهاي پردازشي آتي بايد بتواننداز منابع محاسباتی نا همگن موجود در شبکه استفاده کنند. فقط سيستم هاي موازي و توزيع شده امکان استفاده از منابع مختلف موجود در شبکه را ميسر می کنند.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی