شماره پروژه : 100

عنوان پروژه : بررسی سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه

تعداد صفحات : 106

شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر به بررسی سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه پرداخته شده است. هدف اصلی از بررسی سيستم هاي تشخیص وسایل نقلیه این است که تعداد وسایل نقلیه ی مشاهده شده در هر نقطه جهت تخمین و پیش بینی جریان خودرو ها را در یک بازه ی ترافیکی، اندازه گیری نمائیم.بدین وسیله می توانیم امنیت و بهره وری ترافیک را بهبود بخشیم. سیستم های متنوعی که هر کدام کارایی ویژه ای دارند ، رسیدن به اهداف فوق را آسان گردانیده اند .

تجهیزات و روش های مختلفی ما را در ررسی سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه یاری می کنند و عبارتند از :1-پردازش تصاویر بدست آمده توسط دوربین های تامین شده بدین منظور  2- سیستم های ویدئویی نصب شده بر سکو های هوایی 3- بررسی تصاویر جاده ای مبتنی برپارامترهای سه بعدی  4- سیستم های مبتنی بر مشخصه های محلی وسیله ی نقلیه در یک تصویر  5- بکار گیری الگوریتم مبتنی بر استخراج ویژگی از طریق تغییر شکل های خاص  6- بکارگیری مدل سه بعدی توسعه داده شده بر پایه ی عناصر لبه ی وسیله نقلیه 7- سیستم های مبتنی بر یادگیری با ناظر (شامل یک سیستم کک راننده و یک سیستم وسیله نقلیه خود گردان) 8- تشخیص مبتنی بر تشخيص سیگنالهای ویژه ی ارسالی .

از طریق روش های فوق ، به کمک یک بانک اطلاعاتی شامل چندین وسیله نقلیه نمونه که از تصاویر واقعی جاده استخراج شده اند .آزمایشات ویژه و متنوعی بر روی وسایل نقلیه انجام می شود و کارایی هر روش جهت تشخیص صحیح در کوتاه ترین زمان ممکن ثبت می شود و مورد استفاده های بعدی قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی