آخرین مطالب سایت در ایمیل شما
اگر مایلید آخرین مقالات سایت 20 میخوام برای شما ایمیل شود کافیست ایمیل خود را در کادر پایین وارد و ثبت نمایید،تا در صورت اضافه شدن مقاله ای در سایت به صورت اتوماتیک برای شما ایمیل شود.

ایمیل خود را وارد کنید:

ابتدا ایمیل خود را به طور صحیح (بدون .www)در کادر فوق وارد و سپس روی دکمه ثبت ایمیل ، کلیک نمایید.در پنجره باز شده کد امنیتی نشان داده شده را وارد نمایید و روی کامل شدن درخواست کلیک کنید.حال کافیست به ایمیل خود مراجعه و ایمیل خود را فعال کرده تا ثبت نام شما تکمیل شود....... موفق و پیروز باشید

شماره پروژه : ۱۳۲

عنوان پروژه : آنتن های موبایل ، عملکرد و شبیه سازی آن ها

تعداد صفحات : ۸۴

شرح مختصر پروژه :پروژه حاضر به بررسی آنتن های موبایل ، عملکرد و شبیه سازی آن ها و همچنین طراحی آنتن های موبایل پرداخته است.در فصل اول پروژه آنتن های موبایل ، به تعاریف اولیه آنتن های موبایل و مشخصات تشعشعی آنتن ها اشاره گردیده است.در فصل دوم به بررسی عملکرد آنتن‌های موبایل ، موقعیت آنتن در گوشی تلفن همراه و انواع آنتن های موبایل پرداخته شده است. در فصل سوم به طور کامل به بررسی آنتن های نوع PIFA برای تلفن‌های همراه، نحوه عملکرد این آنتن ها و روش تحلیل آن‌ها در این پروژه پرداخته شده است. در فصل چهارم نحوه طراحی آنتن مورد نظر این پروژه که از نوع PIFA دو باند است و در دو فرکانس ۹۰۰ MHz و ۱۸۰۰ MHz تشعشع می‌کند توضیح داده شده است. مشخصات تشعشعی آنتن طراحی شده نیز قبل و بعد از اضافه شدن یک قطعه هادی که می تواند همان باطری یا صفحه نمایش آنتن باشد با یکدیگر مقایسه شده است.

نحوه نصب آنتن های تلفن همراه

برای نصب آنتن های تلفن همراه فواصل معینی در نظر گرفته می شود.این فواصل بر اساس قواعد خاصی تعیین می شوند که از جمله آنها می توان به ظرفیت آنتن منصوبه ، تعداد مشترکین موجود در هر منطقه و کاهش تشعشات آنتن اشاره کرد.نزدیک بودن آنتن های تلفن همراه باعث کاهش تشعشات می شود به طوریکه در طی یک مسیر چند آنتن تلفن همراه برای پوشش دهی نصب می شود .تعداد آنتن های موبایل معمولا در مناطقی که استفاده از تلفن همراه بیشتر است زیاد می شود مثلا در شهر های بزرگ تعداد آنتن های موبایل بیشتر از مناطق دیگر است .

مختصری از پروژه

در این پژوهش سعی شده است آنتنی طراحی شود که ضمن دارا بودن ابعاد کوچک تا حد ممکن مستقل از حضور اجسام در اطراف آنتن باشد. در فصل نخست این گزارش کمیت ها و تعاریف اولیه آنتن‌ها تا حد ممکن تعریف شد و سپس در فصل دوم نحوه عملکرد آنتن های تلفن همراه و انواع آنها و همچنین محل قرارگیری آنتن در تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم منحصرا آنتن های PIFA مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند و در پایان فصل روش تحلیل آنتن PIFA در این پژوهش توضیح داده شده است. در فصل چهارم نحوه طراحی آنتن دو باند مورد نظر این پژوهش که از نوع PIFA است به صورت گام به گام توضیح داده شده است. سپس یکی از مشخصات تشعشعی آنتن (VSWR) در دو باندMHz 900 و MHz1800 در دو حالت خاص برای گوشی تلفن همراه یکی در حالت عادی و یکی در حالتی که یک جعبه رسانا به ابعادmm 50×mm54×mm10 به جعبه گوشی اضافه شده است با یکدیگر مقایسه گردیده است. با توجه به نمودارها می توان نتیجه گرفت که تقریبا حضور اجسام رسانا در اطراف آنتن بی تاثیر است.

فهرست مطالب پروژه آنتن های موبایل ، عملکرد و شبیه سازی آن ها :

چکیده

فصل ۱-    مشخصات تشعشعی یک آنتن

۱-۱-    مقدمه

۱-۲-    تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن

شکل۱-۱ نواحی اطراف یک آنتن

شکل۱-۲ میدانها در فاصله دور و نزدیک آنتن

۱-۳-    شدت تشعشعی آنتن

شکل۱-۳ عنصر زاویه فضایی

۱-۴-    نمودارهای تشعشعی

شکل۱-۴ نمودار قطبی پرتو تشعشعی صفحه H

شکل۱-۵ نمودار سه بعدی پرتو تشعشعی

شکل۱-۶ یک نمونه نمودار قطبی پرتو توان

۱-۵-    پهنای تابه نیم توان (HPBW)

۱-۶-    VSWR و پهنای باند فرکانسی یک آنتن

۱-۷-    بهره جهتی آنتن

۱-۸-    سمتگرایی

۱-۹-    بازده تشعشعی آنتن

۱-۱۰-  بهره یا گین آنتن (g)

۱-۱۰-۱-   بهره مطلق

۱-۱۰-۲-     بهره نسبی

۱-۱۱-  امپدانس ورودی آنتن

۱-۱۲-   قطبش موج

۱-۱۳-  ضرییب کیفیت (Q) در مدارات تشدید سری

فصل ۲-    آنتن های تلفن همراه

۲-۱-    مقدمه

۲-۲-     آنتن کوچک چیست ؟

۲-۳-    آنتن F معکوس و عملکرد یک آنتن تلفن همراه

شکل ۲-۱ آنتنهای قرار گرفته روی زمین

شکل ۲-۲ انواع آنتن های L وارون

شکل۲-۳ شبیه سازی الگوی تشعشعی و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 900

شکل۲-۴ شبیه سازی الگوی تشعشعی و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 1800

۲-۴-    شاسی در گوشی موبایل

۲-۵-    آنتنهای سیمی

شکل۲-۵ ) (الف) آنتن مونو پل (ب) آنتن Lوارون (ج) آنتن Fوارون

شکل ۲-۶ شکل اولیه آنتن Fوارون مسطح

۲-۶-    موقعیت آنتن در موبایل

شکل۲-۷ انواع موقغیت آنتن در گوشی تلفن همراه

شکل ۲-۸ انواع موقعیت آنتن روی گوشی های کشویی

۲-۷-    حجم آنتن

شکل ۲-۹ رابطه میان طول شاسی آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850

شکل۲-۱۰ رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz890

شکل ۲-۱۱ رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850

شکل ۲-۱۲ (الف)دو قطبی (ب) دو قطبی تا شده (ج) حلقه

۲-۸-    انواع کلاسهای آنتنهای موبایل

شکل ۲-۱۶ (الف) تشعشع کننده باند بالا (ب) تشعشع کننده باند پایین (ج) مونوپل

فصل ۳-   توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA

۳-۱-    مقدمه

۳-۲-     تغییرات پورت زمین و تاثیر آن روی آنتن PIFA در گوشی موبایل

۳-۲-۱-     خلاصه

شکل ۳-۱(الف) صفحه زمین متعارف (ب) صفحه زمین اصلاح شده

۳-۲-۲-     آنتن و پیکربندی پورت زمین

شکل ۳-۲ آنتنPIFA دو باند(الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده

شکل ۳-۳) VSWR اندازه گیری شده و محاسبه شده بر حسب فرکانس برای آنتن PIFA تک باند

شکل ۳-۴) الگوی تشعشعی محاسبه شده آنتن PIFAتک باند در فرکانس MHz910

۳-۲-۳-     نتیجه گیری

شکل ۳-۵ ) نمودار VSWR آنتن دو باند(الف) باند MHz900 (ب) باند ۱۸۰۰MHz

شکل ۳-۶ ) الگوی تشعشعی محاسبه شده برای آنتن دو باند در فرکانس MHz 1920

۳-۳-     تحلیل آنتن PIFA با استفاده از مدل های معادل

شکل ۳-۷) نمای کناری آنتن PIFA

مدل خط انتقال

شکل ۳-۸ ) مدل خط انتقال برای آنتن PIFA

۳-۴-     تحلیل آنتن PIFA  با استفاده از مدل خط انتقال

۳-۵-    مقایسه نتایج حاصل از مدل خط انتقال و شبیه سازی آنتن در IE3D

شکل ۳-۹ ) (الف) نتایج شبیه سازی (ب)نتایج مدل خط انتقال

۳-۶-    روش تحلیل عملکرد آنتن PIFA در این پژوهش

۳-۷-    شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار HFSS

شکل ۳-۱۰ نمای کلی یک آنتن مونوپل ساده

شکل ۳-۱۴ پرتو تشعشعی آنتن بصورت سه بعدی در فرکانس MHZ900

فصل ۴-    نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق

۴-۱-    مقدمه

۴-۲-     طراحی اولیه آنتن

شکل ۴-۱ نمایی از آنتن PIFA اولیه طراحی شده

شکل ۴-۲ نحوه اتصال آنتن به جعبه گوشی تلفن همراه

شکل ۴-۳ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900

شکل ۴-۴ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900

شکل ۴-۶ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900

شکل ۴-۷ نمودار VSWR در باند MHZ 900

۴-۳-    تبدیل آنتن PIFA  تک باند به دو باند

شکل ۴-۸ نمایی از آنتن در صفحه X-Y

شکل ۴-۹ نمایش گرافیکی میدان E در باند ۹۰۰MHZ

شکل ۴-۱۰ نمایش گرافیکی میدان E در باند ۱۸۰۰MHZ

۴-۴-    بهینه سازی آنتن طراحی شده

۴-۴-۱-     تغییر در ارتفاع آنتن (H)

شکل ۴-۱۱ نمودار VSWR نسبت به تغییر در ارتفاع آنتن

۴-۴-۲-     تغییر در محل تغذیه (Y feed)

شکل ۴-۱۲ نمودار VSWR نسبت به تغییر در محل تغذیه روی باند ۱۸۰۰MHZ و ۹۰۰MHZ

۴-۴-۳-     تغییر در فاصله بین دو شکاف ایجاد شده روی باند ۱۸۰۰MHz

شکل ۴-۱۳ نمودار VSWR نسبت به تغییر در فاصله بین دو شکاف روی باند ۱۸۰۰MHZ

۴-۴-۴-       تغییر در فاصله دو شکاف از منبع تغذیه با حفظ فاصله بین شکاف در باند MHz1800

شکل۴-۱۴ نمودار VSWR نسبت به تغییرات فاصله دو شکاف نسبت به منبع

۴-۴-۵-       تغییر در پهنای صفحه اتصال کوتاه آنتن

شکل ۴-۱۹ نمایی از آنتن در صفحه Z-X

شکل ۴-۲۰ نمایی از آنتن در صفحه Z-Y

شکل ۴-۲۱ آنتن طراحی شده در حضور جعبه رسانا

شکل ۴-۲۲: VSWR آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند ۹۰۰MHz

شکل ۴-۲۳: VSWR آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz1800

شکل ۴-۲۴ : VSWR آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz900

۴-۵-    جمع بندی

فهرست منابع

————–————————————      ۲۰milkham.com     ————–————————————

20mikham.com download عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون   دانلود مستقیم  :    آنتن های موبایل ، عملکرد و شبیه سازی آن ها

20mikham.com pasword عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون    رمز عبور فایل   :    www.20mikham.com

20mikham.com size عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون      حجم فایل    :    ۳,۵۷MB

20mikham.com home عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون       منبع فایل    :    ۲۰میخوام

————–————————————      ۲۰milkham.com     ————–————————————

برچسب های این نوشته

ارسال دیدگاه

پشتیبانی